Artykuły

Start Artykuły
Upadłość konsumencka – były przedsiębiorca

Upadłość konsumencka – były przedsiębiorca

Od 24 marca 2020 r. byli przedsiębiorcy mogą ogłosić upadłość konsumencką, nawet jeżeli w ustawowym terminie nie złożyli wniosku o ogłoszenie upadłości jako przedsiębiorcy. Przed nowelizacją przepisów, w takim przypadku sąd mógł ogłosić upadłość wyłącznie, jeśli...

Przedsiębiorca może nie ponosić odpowiedzialności odszkodowawczej nawet, jeżeli naruszył istotne przepisy prawa

Przedsiębiorca może nie ponosić odpowiedzialności odszkodowawczej nawet, jeżeli naruszył istotne przepisy prawa

Poszkodowani, którzy dochodzą na drodze sądowej odszkodowania, często dopatrują się możliwości uzyskania ochrony swoich praw w wykazaniu organizacyjnych uchybień po stronie przedsiębiorców. Tymczasem nawet udowodnienie oczywistej bezprawności zachowania podmiotów profesjonalnych i możliwości zmniejszenia przez nich prawdopodobieństwa wystąpienia szkody może nie wystarczać dla ustalenia ich odpowiedzialności na drodze cywilnoprawnej.

Nakazy zapłaty i pozwy z tytułu niespłaconych pożyczek

Dostałeś pozew od NSFIZ (rozszerzenie skrótu: Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty) lub innego podmiotu zajmującego się windykacją należności, np. firmy pożyczkowej? Obawy mogą okazać się przedwczesne. Istnieją realne szanse na oddalenie...

Upoważnienie do dostępu do dokumentacji medycznej pacjenta

Upoważnienie do dostępu do dokumentacji medycznej pacjenta

Informacje znajdujące się w dokumentacji medycznej podlegają szczególnemu rygorowi ochrony prawnej, a w przeważającej części są także przedmiotem tajemnicy lekarskiej. Zasady udostępniania dokumentacji medycznej określa ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw...

Odpowiedzialność szpitala za zaniedbania organizacyjne

Odpowiedzialność szpitala za zaniedbania organizacyjne

W tzw. procesach medycznych zachowanie lekarza najczęściej ocenia się przyrównując je do pewnego abstrakcyjnego wzorca zachowania. Istnieje pewnien poziom świadczenia usług medycznych, poniżej którego można ocenić działanie lekarza ujemnie pod kątem aktualnego stanu wiedzy medycznej. W pewnych przypadkach podmiot leczniczy może jednak ponieść odpowiedzialność za zaniedbania o charakterze organizacyjnym.

Wady dokumentacji projektowej a szkoda wyrządzona ruchem przedsiębiorstwa

Wady dokumentacji projektowej a szkoda wyrządzona ruchem przedsiębiorstwa

Realizacja robót budowlanych zgodnie z dokumentacją projektową nie wyłącza odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną ruchem przedsiębiorstwa wprawianego w ruch za pomocą sił przyrody. Wykonawca nie może zatem skutecznie się bronić w ewentualnym postępowaniu wskazując, iż inwestor przekazał mu wadliwą dokumentację, na podstawie której prowadzono roboty budowlane. Należy jednak pamiętać, że inwestor może w takiej sytuacji odpowiadać solidarnie z wykonawcą robót.