Odszkodowania – Gdańsk, Rumia

Start Odszkodowania – Gdańsk, Rumia

Reprezentujemy klientów, którym w związku ze zniszczeniem mienia lub tzw. szkodą osobową (np. uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia, czy śmierć osoby bliskiej) przysługują roszczenia odszkodowawcze od zakładów ubezpieczeń czy sprawców zdarzeń. Prowadzimy postępowania zarówno w sprawach wypadków komunikacyjnych, jak i błędów medycznych oraz zdarzeń, przed których skutkami klient zabezpieczył się zawierając umowę ubezpieczenia, ale jego roszczenia nie zostały uwzględnione przez zakłady ubezpieczeń, takich jak np. zalanie nieruchomości, pogorszenie stanu zdrowia lub utrata pracy (przy ubezpieczeniach kredytów bankowych). Posiadamy szerokie doświadczenie w sprawach ubezpieczeń gospodarczych, w tym postępowaniach sądowych prowadzonych w związku z zawarciem umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorcy.

W zakresie wypadków komunikacyjnych dochodzimy odszkodowań w szczególności z tytułu:

  • ubezpieczenia AC (autocasco)
  • ubezpieczenia OC sprawcy wypadku – w tym także w związku z utratą wartości rynkowej pojazdu w wyniku zdarzenia drogowego oraz kosztów najmu samochodu zastępczego.

Zapewniamy możliwość wsparcia z usług rzeczoznawców motoryzacyjnych w celu szybkiej weryfikacji poprawności ustalenia kosztów naprawy czy wartości pojazdu przez zakład ubezpieczeń.

W przypadkach, w których doszło do powstania szkody osobowej możliwe jest także żądanie zwrotu kosztów zakupu leków i innych materiałów medycznych, jak i kosztów utraconego dochodu spowodowanego niezdolnością do pracy oraz zadośćuczynienia za doznaną krzywdę.

Reprezentujemy także klientów, którzy ponieśli szkodę na skutek przestępstwa, np. utracili bliską osobę w wypadku komunikacyjnych zawinionym przez osobę trzecią.

Przypominamy, że w sprawach, w których szkoda wynika z przestępstwa, przepisy przewidują 20-letni termin przedawnienia.