Upadłości i zadłużenia

Start Upadłości i zadłużenia

Świadczymy pomoc prawną zadłużonym i zagrożonym niewypłacalnością klientom. Pomagamy w negocjowaniu spłaty zadłużenia, jeżeli możliwości płatnicze klienta uległy zmniejszeniu, ale wciąż jest zdolny częściowo regulować swoje zobowiązania. W przypadkach, w których klient jest już niewypłacalny lub stanie się niewypłacalny w bliskiej przyszłości, podejmujemy czynności prowadzące do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości. 

Reprezentujemy klientów przed sądami i organami zarówno w trakcie postępowania o ogłoszenie upadłości, jak i po jej ogłoszeniu.

Usługi dla klientów indywidualnych

  • reprezentacja w postępowaniu o ogłoszenie upadłości konsumenckiej – w tym zebranie potrzebnej dokumentacji, przygotowanie wniosku o ogłoszenie upadłości i zastępstwo w posiedzeniach sądowych,
  • obrona przed roszczeniami banków, firm pożyczkowych, windykacyjnych, funduszy i innych podmiotów w przypadku wystąpienia przez nie na drogę sądową przeciwko klientowi,
  • prowadzenie postępowań w sprawach roszczeń związanych z tzw. kredytami frankowymi,
  • negocjacje z wierzycielami w zakresie zmiany sposobu spłaty zobowiązań lub ich częściowego umorzenia,
  • pomoc prawna w postępowaniach komorniczych.

Usługi dla przedsiębiorców

  • przygotowanie wniosku o ogłoszenie upadłości oraz wsparcie prawne przedsiębiorcy mające na celu złożenie wniosku w terminie określonym w art. 21 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe,
  • pomoc prawna w postępowaniu restrukturyzacyjnym, w tym przygotowanie wniosku o restrukturyzację,
  • reprezentowanie przed sądem w postępowaniu o ogłoszenie upadłości, upadłościowym oraz restrukturyzacyjnym,
  • prowadzenie spraw o zapłatę – zarówno z powództwa przedsiębiorcy zagrożonego niewypłacalnością, jak i spraw, w których występuje jako strona pozwana,
  • negocjowanie z wierzycielami porozumień przewidujących zmianę sposobu spłaty zobowiązania lub ich częściowego umorzenia.